Varlık Barışında Süreler Uzadı

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler Tarihi      : 01/01/2022

Sirküler No           : 2022 / 01

 

Konu                     : Yurt Dışında Bulunan Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının serbestçe tasarrufu hakkında

 

 

Temel amacın kayıt dışı yurtiçi/yurtdışı varlıkların ekonomiye kazandırılması ve ilgili varlıkların işletme kayıtlarına intikalini sağlayarak elden çıkarılması sonucunda oluşacak kazancın vergilendirilmesi sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

7256 sayılı kanun ile Geçici 21. Maddesi eklenen 193 Gelir Vergisi Kanunun geçici 93. Maddesinde yer alan birinci ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan;

 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

 

Birinci fıkra kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır.

 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/6/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

 

Yukarıda yer alan ilgili kanun maddesi fıkralarınca uygulanan sürenin aşağıda yer alan Resmi gazete yayımıyla 31.12.2021 tarihli ve 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılmıştır.

 

31.12.2021 tarihi ve 31706 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yukarıda yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Kararın 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 93 üncü maddesinde yer alan süreler, 31/12/2021 tarihinden 30/06/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. 

 

Saygılarımla,

S.M.M.M. M. KAAN YILDIRIM

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Facebook Twitter Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Eti Mahallesi Toros Sokak Dış Kapı 7 İç Kapı 29 Çankaya/ANKARA